Kuva: Suomen Somalia-verkosto

Haku uuteen yhteishankkeeseen on auki! 

 

 Suomen Somalia-verkoston hallitus on päättänyt, että verkosto alkaa suunnitella Somaliaan uutta kehitysyh-teistyöhanketta. Sille haetaan rahoitusta ulkoministeriöstä (UM) keväällä 2020. Hankkeen yläteemaksi on valittu nuorten työllisyys. 

 

Hanke suunnitellaan ja rahoituksen salliessa toteutetaan verkoston nykyisten hankkeiden tapaan yhteis-hankkeena. Hanke alkaisi vuoden 2021 alussa ja kestäisi 2-4 vuotta. Mukaan valitaan 2-3 jäsenjärjestöä. 

HAKU YHTEISHANKKEESEEN ON NYT AUKI JÄSENJÄRJESTÖILLE. HAKU PÄÄTTYY 18.8.2019. 

Verkoston hallitus valitsee mukaan tulevat järjestöt. Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana järjestöt suunnitte-levat alustavien hankeideoiden pohjalta yhteisen hankkeen, jota toteutetaan 2-3 paikkakunnalla. Järjestön valinta hankkeeseen ei tarkoita sitä, että juuri sen järjestön hankeidea toteutetaan sellaisenaan. Valinta pro-sessiin ei vielä myöskään takaa rahoitusta hankkeelle, vaan sitä haetaan yhdessä UM:stä. 

UM:n hankerahoitus on 85 % kokonaiskuluista. 7,5 % katetaan vapaaehtoistyöllä ja 7,5 % omalla varainhan-kinnalla. Jokainen mukaan tuleva järjestö maksaa osan omarahoituksesta. Nykyisissä hankkeissa se on vuo-sittain 3500-5000 euroa / järjestö. 

Mukaan valittavat järjestöt sitoutuvat 10 kk kestävään suunnitteluprosessiin ja hankkeen toteuttamiseen (mikäli hanke saa rahoituksen) yhteistyössä kaikkien kumppaneiden kanssa. Toteuttaminen sisältää osallis-tumisen omarahoitukseen ja vapaaehtoistyötä hankkeen hallinnossa ja varainhankinnassa. 

Suunnittelun aikana kokouksia on aluksi noin kerran kuussa, keväällä useammin. Suunnitteluvaiheessa ollaan myös jatkuvasti yhteydessä Somalian kumppaneiden kanssa. Lisäksi järjestöjen vastuuhenkilöiden tulee osal-listua Fingon järjestämään Kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu -koulutussarjaan (www.fingo.fi/tapahtu-mat/2019-10-kehitysyhteistyohankkeen-suunnittelu-1-jarjestojen-kehitysyhteistyon-lahtokohdat), jos vas-taavia koulutuksia ei ole käytynä aiemmin. Koulutuksia on yhteensä neljä. 

HAKUKRITEERIT JA -OHJEET 

Järjestöllä tulee olla 

– verkoston jäsenmaksu 2019 maksettu 

– sopiva kumppaniorganisaatio Somaliassa 

– riittävästi kapasiteettia omarahoituksen kattamiseen 

– vähintään 3 henkilöä, jotka sitoutuvat aktiiviseen hanketyöryhmässä toimimiseen 

– alustava hankeidea, joka sopii teemaan nuorten työllisyys. 

Hakulomake ja alla mainitut liitteet lähetetään sähköpostitse osoitteella anna.diallo@somaliaverkosto.fi viimeistään 18.8.2019. Hakulomake on jäsenille lähetetyn sähköpostin liitteenä (muokattava versio) ja tä-män ilmoituksen lopussa. Tarvittaessa sen voi erikseen pyytää verkoston toimistolta elokuun alussa. 

Hakemuksen liitteet: 

– järjestön toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2018 

– järjestön toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 

Valittujen järjestöjen tulee lisäksi toimittaa yhdistysrekisteriote sekä vastaavat dokumentit Somalian kump-panilta. Valinta tehdään 30.8.2019 mennessä, ja siitä tiedotetaan kaikille hakijoille välittömästi sen jälkeen. 

 

HAKULOMAKE YHTEISHANKKEESEEN

Hakulomake yhteishankkeeseen 2019